درباره موسسه طبیعت

موسسه طبیعت از سال 1376 فعالیت خود را آغاز و در فروردین 1377 با انتشار ماهنامه طبیعت با هدف " لزوم ترویج فرهنگ طبیعت" فعالیت خود را پی گرفت. 13 شماره حاصل بخش ومطبوعاتی طبیعت است.ماهنامه طبیعت نشریه ای اطلاع رسانی ، پژوهشی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، گردشگری، که صاحب امتیاز مدیر مسئول و سردبیر آن محمد علی اینانلو بود.در طی مدتی که 13 شماره ماهنامه طبیعت چاپ می شد و با توجه به تعیین سال 2002 بعنوان سال جهانی اکوتوریسم، محمد علی اینانلو با شناخت و احاطه ای که بر طبیعت و منابع طبیعی ایران داشت و همچنین توسعه روز افزون گردشگری طبیعی و آسیب پذیری طبیعت به این نتیجه رسیدند که تنها همراه با راهنمایانی آزموده و با دانش باید به دل طبیعت رفت تا از آسیب رسیدن به آن بکاهیم . بدین منظور با ارائه پیشنهاد به سازمان ایرانگردی و جهانگردی وقت طرح برگزاری دوره راهنمایان طبیعت گردی را ارائه نمودند. و پس از طراحی دروس و دیگر مختصات دوره از جانب ایشان و تصویب طرح از جانب سازمان ایرانگردی و جهانگردی موسسه طبیعت در تیر ماه 1381... [...]

تبلیغات

میانکاله
خوش ییلاق
آغاز همکاری طبیعت ایران و مارکوپولو
توران

ایران جهانی در یک مرز