برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

برنامه کلاسی دوره 5 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دی

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/10/21
افتتاحیه
--
دوشنبه
98/10/23
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
چهارشنبه
98/10/25
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
شنبه
98/10/28
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه
98/10/30
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
98/11/02 شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
 شنبه 98/11/05
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/07
جغرافیای جهان‌گردی
نیما آذری
 شنبه 98/11/12
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/14
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
 چهارشنبه  98/11/16 جغرافیای گردشگری
نیما آذری
 شنبه 98/11/19
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/21
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
شنبه 98/11/26
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 98/11/28
تجربه سفر
حسین عبداللهی
 چهارشنبه 98/11/30
جغرافیای گردشگری
نیما آذری

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
98/12/03 اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه 98/12/05
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
چهارشنبه 98/12/07
 
شنبه 98/12/10 اماکن تاریخی ایران و معماری
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه 98/12/12

نقشه‌خوانی و GPS

محمد نبی‌خانی

چهارشنبه 98/12/14
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
دوشنبه 98/12/19
اماکن تاریخی و معماری
رضا نوری شادمهانی
چهارشنبه 98/12/21
ارائه شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
99/01/23 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه 99/01/24
جغرافیای گردشگری
نیما آذری
دوشنبه 99/01/25
آشنایی با موزه‌ها
ایمان روئین‌دژی
چهارشنبه 99/01/27 آشنایی با موزه‌ها
ایمان روئین‌دژی
شنبه 99/01/30
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه 99/01/31
جغرافیای گردشگری
نیما آذری

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه
99/02/01 قوانین و مقررات تورگردانی
مجمد منظرنژاد
چهارشنبه 99/02/03
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
شنبه 99/02/06
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه 99/02/08 قوانین ومقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
چهارشنبه 99/02/10
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
شنبه 99/02/13
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/02/15
 صنایع دستی وهنرهای سنتی
نوید کاشانی
 چهارشنبه 99/02/17
صنایع دستی و هنرهای سنتی
نوید کاشانی
 شنبه 99/02/20
 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/02/22
صنایع دستی و هنرهای سنتی
نوید کاشانی
 چهارشنبه 99/02/24
 صنایع دستی وهنرهای سنتی
نوید کاشانی
 شنبه 99/02/27
 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/02/29

 مبانی اکوتوریسم

19 الی 22

شهاب چراغی
 چهارشنبه 99/02/31

مبانی اکوتوریسم

19 الی 22

 شهاب چراغی

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
 99/05/04 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/05/06
 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 چهارشنبه  99/05/08 فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
شنبه
99/05/11
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/05/13
فنون و مهارت‌های تورگدانی
مهسا مطهر
 چهارشنبه 99/05/15
 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
دوشنبه
99/05/20
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 چهارشنبه  99/05/22 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
 اشکان بروج
 شنبه 99/05/25
 معماری ایران و جان
رضا نوری شادمهانی
 دوشنبه 99/05/27
 فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 چهارشنبه 99/05/29
 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه
99/06/01
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه
99/06/03
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری
 چهارشنبه 99/06/05
 فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 دوشنبه 99/06/10
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری
 چهارشنبه 99/06/12
شناخت روحیات ملل
ایمان روئین‌دژی
 شنبه 99/06/15
 تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری
 دوشنبه 99/06/17
 تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری
 چهارشنبه 99/06/19
شناخت روحیات ملل
ایمان روئین‌دژی
 شنبه 99/06/22
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 دوشنبه 99/06/24
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامران کشیری
 چهارشنبه 99/06/26
--
--
شنبه
99/06/29
تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام
کامرن کشیری
دوشنبه
99/06/31
تاریخ معاصر
کامران کشیری

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 99/07/02
شناخت روحیات ملل
ایمان روئین‌دژی
 شنبه 99/07/05
تاریخ معاصر
کامران کشیری
دوشنبه
99/07/07
آشنایی با اقوام و عشایر
علی چراقی
چهارشنبه
99/07/09
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
شنبه
99/07/12
تاریخ معاصر
کامران کشیری
دوشنبه 99/07/14
آشنایی اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
چهارشنبه 99/07/16
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
شنبه 99/07/19
تاریخ معاصر
کامران کشیری
دوشنبه
99/07/21
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
چهارشنبه
99/07/23
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
دوشنبه 99/07/28
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی جراغی
چهارشنبه
 99/07/30 سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 99/08/03
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
دوشنبه 99/08/05

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه
99/08/07
آدب و معاشرت در گردشگری
مهسا مطهر
شنبه
99/08/10
آداب و معاشرت در گردشگری
مهسا مطهر
دوشنبه
99/08/12
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
شنبه 99/08/17
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
دوشنبه 99/08/19

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:30

علی چراغی

چهارشنبه 99/08/21
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
شنبه
99/08/24
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
دوشنبه
99/08/26
آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
چهارشنبه 99/08/28
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 99/09/01
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
دوشنبه 99/09/03

امتحان فنون و مهارت‌ها

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:30

علی چراغی

چهارشنبه
99/09/05
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
شنبه
99/09/08
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
دوشنبه
99/09/10

امتحان مبانی اکوتوریسم

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:30

علی چراغی

چهارشنبه 99/09/12
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
شنبه
99/09/15
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
دوشنبه
99/09/17

امتحان معماری ایران

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:30

علی چراغی

چهارشنبه 99/09/19
زبان تخصصی گردشگری
شاهین سبحانی
شنبه
99/09/22
کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
دوشنبه
99/09/24

امتحان اماکن تاریخی

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:30

علی چراغی

چهارشنبه 99/09/26
کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
 شنبه  99/09/29 کمک‌های اولیه
 محمد نبی‌خانی

دی

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 99/10/01

امتحان معماری

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:30

علی چراغی

چهارشنبه
99/10/03
کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
شنبه
99/10/06
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
دوشنبه
99/10/08
کمک‌های اولیه
محمد نبی‌خانی
 چهارشنبه 99/10/10
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
 شنبه 99/10/13
اصول تفسیر میراث  میثم امامی
 دوشنبه 99/10/15
 آداب معاشرت گردشگری
مهسا مطهر
چهارشنبه
99/10/17
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
 شنبه 99/10/20
 آداب معاشرت گردشگری
مهسا مطهر
 دوشنبه 99/10/22

امتحان اقوام و عشایر

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

17:00 الی 16:00

آرش نورآقایی

 چهارشنبه 99/10/24
زبان تخصصی
شاهین سبحانی
 دوشنبه 99/10/29


بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه
99/11/01 زبان تخصصی شاهین سبحانی
چهارشنبه 99/11/08 زبان تخصصی شاهین سبحانی
 شنبه 99/11/11
امتجان زبان
 17:00 الی 16:00
دوشنبه
99/11/13 آشنایی با میراث فرهنگی
آرش نورآقایی
 چهارشنبه 99/11/15
آشنایی با میراث فرهنگی
 آرش نورآقایی


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :

فرم مشاوره دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

نام 
نام خانوادگی 
شماره همراه  
کد بالا را در کادر وارد نمایید :