آشنایی با پرندگان
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با پرندگان
تاریخچه پرنده نگری در دنیا
تاریخچه کارهای تحقیقاتی در خصوص تعیین گونه های پرندگان در ایران
تاریخچه پرنده نگری در ایران
کدهای اخلاقی بایدها و نبایدها در پرنده نگری
پرنده نگری در آمریکا
جایگاه اقتصادی اجتماعی پرنده نگری در دنیا
مدیریت تورهای پرنده نگری
شناسایی و تماشای پرندگان
اندازه و فرم بدن پرنده
رنگ بدن پرنده
زيستگاه پرنده
صدا و آواز پرندگان
رنگ و اندازه پا نسبت به بدن پرندگان
رنگ اندازه و شکل منقار پرندگان
رنگ اندازه و شکل دم پرندگان
شکل بال، طرح رو و زیر بال ها، سر و صورت پرندگان
توجه به علامتهای خاص پرندگان
نحوه و الگوی پرواز
نحوه نگهداشتن بالها در هنگام پرواز
رفتارهای پرندگان و توجه به رفتارهای خاص آنها
فصل مورد مشاهده و موقعیت جغرافیایی پرندگان
شکل آشیانه پرندگان
لوازم مورد نیاز برای پرنده‌نگری
چرا به تماشای پرندگان می روند؟
پرنده‌ نگری چیست؟ پرنده‌ نگر کیست؟
مخاطرات بقاي پرندگان
نقش و تأثير پرندگان در آفات و بيماريها
اهمیت پرندگان
ارزش ها و اهمیت پرندگان از جنبه هاي اقتصادی - اجتماعي
مهاجرت پرندگان در ايران

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین