آشنایی با زمین‌شناسی
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با زمین‌شناسی
آشنایی با نظریه زمين ساخت ورقه اي
آشنايي با زمين لرزه و نحوه تشكيل آن
آشنايي با نقش عوامل دروني در تغيير شكل زمين
عوامل دروني در تغيير شكل زمين
تحولات موجودات در زمان زمين شناسي
شاخه آرتروپودا يا بندپايان
شاخه خارپوستان
شاخه بازوپايان
شاخه نرمتنان
فسيل شناسي
انواع سنگهاي حاوي فسيل
انواع فسيل شدن
معرفي شرايط فسيل شده موجودات زنده
علم طبقه بندی موجودات زنده
آشنايي با روشهاي گوناگون تعيين سن در زمين شناسي و معرفي جدول زماني زمين شناسي
فسيل شناسي و زمان
شناسايي سنگ هاي دگرگوني شاخص
آشنايي با انواع دگرگوني هاي سنگ ها و محل هايي يافتن آن در ايران
عوامل اصلي دگرگون شدن سنگ ها
سنگهاي دگرگوني
معرفي سنگ هاي شاخص در سنگهاي رسوبي
طبقه بندي سنگهاي رسوبي
بررسي و شناسايي ساختارهاي رسوبي
ذرات تشکیل دهنده سنگ های رسوبی
انواع محیط های رسوبی
آشنايي با فرآيندهاي رسوب گذاری در سنگ های رسوبی
سنگهاي رسوبي
معرفی آتشفشان هاي ايران
سنگ هاي شاخص در سنگ هاي آذرين
بررسي و شناسايي بافت در سنگ هاي آذرين

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین