شرایط عضویت

جهت ثبت نام در هر یک از کلاس ها باید در پورتال ثبت نام نمایید.
شرایط عضویت در پورتال به شرح زیر می باشد : 
1.
2.
3.
4.
5.