پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری
عنوان درس : پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری

عنوان لاتین درس : TBG

این درس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم مس باشد.