لیست درسهای گروه : دوره راهنمایان اکوتوریسم
دوره راهنمایان اکوتوریسم
شما می توانید با کلیک بر روی خرید پکیج کامل دوره، تمام درسهای این گروه را خریداری نمایید.

انتخاب ترم :
آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری
این درس از راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.
آشنایی با جغرافیای کوهستان
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم میباشد.
آشنایی با تنوع زمین شناسی ایران (ژئوتوریسم)
درس زمین شناسی ایران (ژئوتوریسم)
آشنایی با پستانداران دریایی و گردشگری
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم میباشد.
آشنایی با پستانداران
این درس مربوط به دوره راهنمایان کوتوریسم می باشد.
آشنایی با پرندگان و پرنده نگری
این درس از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
درس آشنایی با بندپایان و پروانه نگری
آشنایی با اکولوژی و حفاظت
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم میباشد.
آشنایی با اصول اقلیم شناسی
درس آشنایی با اصول اقلیم شناسی
آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران
درس آشنایی با دوزستان و خزندگان

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین