لیست درسهای گروه : دوره راهنمایان تاریخی و فرهنگی
دوره راهنمایان تاریخی و فرهنگی
شما می توانید با کلیک بر روی خرید پکیج کامل دوره، تمام درسهای این گروه را خریداری نمایید.

انتخاب ترم :
کارورزی
این درس جز دروس راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
از دروس مربوط به راهنمایان تاریخی فرهنگی و اکوتوریسم می باشد.
نقشه‌خوانی و کار با GPS
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
مقاصد اکوتوریستی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم میباشد.
معماری ایران و جهان
این درس درباره ی معماری ایران، از عصر نوسنگی تا اواخر قاجار است. از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
مدیریت بحران و کمک های اولیه
این درس مربوط به دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
مبانی اکوتوریسم
این درس از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
فنون و مهارت های تورگردانی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنماییان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
فرهنگ عامه
از دروس تخصصی دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
شناخت موزه ها
از دروس مربوط به دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
شناخت صنعت گردشگری
از دروس مربوط به دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی و اکوتوریسم می باشد.
شناخت صنایع دستی ایران
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
شناخت اماکن تاریخی
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
سخنوری و فن بیان
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی می باشد.
زبان تخصصی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
جغرافیای گردشگری ایران
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
تجربه سفر
این درس جز دروس راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی می باشد.
تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر
تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر
پروژه های مدیریت مقاصد گردشگری
این درس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم مس باشد.
الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری
درس الگوهای رفتاری و آداب معاشرت در گردشگری
اصول تفسیر میراث
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی و اکوتوریسم می باشد.
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
از دروس مربوط به راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.
آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم و فرهنگی تاریخی میباشد.
آشنایی با روحیات ملل
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری
این درس از راهنمایان اکوتوریسم و تاریخی فرهنگی می باشد.
آشنایی با جغرافیای طبیعی ایران
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
آشنایی با تاریخ قبل و بعد از اسلام
از دروس دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی می باشد.
آشنایی با اقوام و عشایر ایران زمین
این درس از دروس مربوط به دوره راهنمایان اکوتوریسم میباشد.