لیست درسهای گروه : مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری