فرم نظر سنجی درس مبانی اکوتوریسم
فرم نظر سنجی درس مبانی اکوتوریسم
راهنمایی ( توضیحات ) : فرم نظر سنجی از نحوه تدریس استاد شهاب چراغی


قدرت بیان، تفهیم و انتقال مفاهیم درس 

میزان تسلط در موضوع درس 

شیوه تدریس و بکارگیری امکانات کمک آموزشی 

میزان رعایت نظم و ترتیب در فعالیت های آموزشی و حضور به موقع در کلاس 

زمانبندی مناسب و بهره برداری از وقت کلاس 

رفتار اجتماعی استاد با شرکت کنندگان

میزان معرفی منابع و ماخذ در رابطه با درس 

انتقادات و پیشنهادات
 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :