برنامه کلاسی دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 57 راهنمایان اکوتوریسم (آنلاین)

اردیبهشت

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/02/23

 جلسه افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

دوشنبه

1402/02/25

فرآیند صدور کارت تورلیدری

مینا مجتبایی

شنبه

1402/02/30

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

خرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/03/01

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

چهارشنبه

1402/03/03

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

شنبه

1402/03/06

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

دوشنبه

1402/03/08

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

چهارشنبه

1402/03/10

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

شنبه

1402/03/13

تعطیل

دوشنبه

1402/03/15

تعطیل رسمی

 

چهارشنبه

1402/03/17

تعطیل

شنبه

1402/03/20

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

دوشنبه

1402/03/22

امتحان مبانی

اکولوژی و حفاظت

10:00 الی 17:00

کامران کمالی

چهارشنبه

1402/03/24

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

شنبه

1402/03/27

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

دوشنبه

1402/03/29

امتحان اکوسیستم

اکولوژی و حفاظت

 10:00 الی 17:00

کامران کمالی

چهارشنبه

1402/03/31

آشنایی با لوازم و تجهیزات طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/04/03

آشنایی با تنوع زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1402/04/05

امتحان اکولوژی

آشنایی با تنوع زمین‌شناسی

10:00 الی 17:00

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1402/04/07

تعطیل

شنبه

1402/04/10

آشنایی با تنوع زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1402/04/12

آشنایی با تنوع زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1402/04/14

شناخت صنعت گردشگری

محدثه گرمابدری

شنبه

1402/04/17

شناخت صنعت گردشگری

محدثه گرمابدری

دوشنبه

1402/04/19

امتحان زمین‌شناسی

شناخت صنعت گردشگری

10:00 الی 17:00

محدثه گرمابدری

چهارشنبه

1402/04/21

شناخت صنعت گردشگری

محدثه گرمابدری

پنجشنبه

1402/04/22

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی

حسین ابراهیمی

جمعه

1402/04/23

شنبه

1402/04/24

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

دوشنبه

1402/04/26

امتحان شناخت صنعت

قوانین و مقررات تورگردانی

10:00 الی 17:00

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1402/04/28

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

شنبه

1402/04/31

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

امرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/05/02

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

چهارشنبه

1402/05/04

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

شنبه

1402/05/07

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

دوشنبه

1402/05/09

امتحان قوانین

نجوم و صور فلکی

 10:00 الی 17:00

سعید مذهب

چهارشنبه

1402/05/11

نجوم و صور فلکی

سعید مذهب

شنبه

1402/05/14

استقرار در طبیعت

محمود سخت باز

دوشنبه

1402/05/16

استقرار در طبیعت

محمود سخت باز

چهارشنبه

1402/05/18

--

--

شنبه

1402/05/21

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

دوشنبه

1402/05/23

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

چهارشنبه

1402/05/25

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

شنبه

1402/05/28

GPS  و نقشه‌خوانی

شاهو نیکنام

دوشنبه

1402/05/30

امتحان گیاهان

آشنایی با حشرات و بندپایان

10:00 الی 17:00

علیرضا نادری

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/06/01

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

شنبه

1402/06/04

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

دوشنبه

1402/06/06

امتحان حشرات

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

10:00 الی 17:00

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/06/08

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

جمعه

 

1402/06/10

بازدید گیاهان

مجید اسکندری

شنبه

1402/06/11

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

دوشنبه

1402/06/13

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/06/15

تعطیل رسمی

 

شنبه

1402/06/18

تجربه سفر

حسین عبداللهی

دوشنبه

1402/06/20

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/06/22

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

شنبه

1402/06/25

تعطیل رسمی

 

دوشنبه

1402/06/27

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/06/29

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/07/01

تعطیل

دوشنبه

1402/07/03

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/07/05

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

پنجشنبه

1402/07/06

سفر و امتحان درس استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

 

جمعه

1402/07/07

شنبه

1402/07/08

ماهیان و آبزیان ایران

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/07/10

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/07/12

آشنایی با مناطق چهارگانه ایران

داوود ملکی

شنبه

1402/07/15

ماهیان و آبزیان ایران

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/07/17

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/07/19

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ثمین لشگری

جمعه

1402/07/21

بازدید درس پرندگان

 

پرویز بختیاری

 

شنبه

1402/07/22

ماهیان و آبزیان ایران

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/07/24

امتحان پرندگان

10:00 الی 17:00

فنون و مهارت‌ها تورگردانی

مهسا مطهر

چهارشنبه

1402/07/26

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ثمین لشگری

شنبه

1402/07/29

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ثمین لشگری

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/08/01

امتحان فنون و مهارت‌ها

نقشه‌خوانی و کار با GPS

10:00 الی 17:00

شاهو نیکنام

چهارشنبه

1402/08/03

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ثمین لشگری

شنبه

1402/08/06

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

دوشنبه

1402/08/08

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

چهارشنبه

1402/08/10

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

پنجشنبه

1402/08/11

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

جمعه

1402/08/12

شنبه

1402/08/13

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)

سولماز پروین

دوشنبه

1402/08/15

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)

سولماز پروین

چهارشنبه

1402/08/17

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

شنبه

1402/08/20

شناخت روحیات ملل (آلمانی)

نرگس ندرلو

دوشنبه

1402/08/22

امتحان پستانداران

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

10:00 الی 17:00

امیرحسین مسعودی

چهارشنبه

1402/08/24

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

شنبه

1402/08/27

شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)

مریم کریمی

دوشنبه

1402/08/29

اصول تفسیر میراث
ثمین لشکری

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/09/01

شناخت روحیات ملل (ژاپنی)

احمد خلیلی

شنبه

1402/09/04

شناخت روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

دوشنبه

1402/09/06

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/09/08

اصول تفسیر میراث

ثمین لشکری

شنبه

1402/09/11

اصول تفسیر میراث

ثمین لشکری

دوشنبه

1402/09/13

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/09/15

اصول تفسیر میراث

ثمین لشکری

شنبه

1402/09/18

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

دوشنبه

1402/09/20

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

چهارشنبه

1402/09/22

شناخت روحیات ملل (فرانسوی)

نگار قوسی

شنبه

1402/09/25

تعطیل

--

دوشنبه

1402/09/27

چهارشنبه

1402/09/29

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/10/02

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

دوشنبه

1402/10/04

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

چهارشنبه

1402/10/06

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

شنبه

1402/10/09

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

دوشنبه

1402/10/11

اقوام و عشایر ایران زمین

علی چراغی

چهارشنبه

1402/10/13

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

شنبه

1402/10/16

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

دوشنبه

1402/10/18

امتحان اقوام

مدیریت بحران و کمک‎های اولیه

10:00 الی 17:00

مرتضی نادی

چهارشنبه

1402/10/20

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

کامران کمالی

شنبه

1402/10/23

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

دوشنبه

1402/10/25

امتحان خزندگان

مدیریت بحران و کمک‎های اولیه

10:00 الی 17:00

مرتضی نادی

چهارشنبه

1402/10/27

تعطیل

--

شنبه

1402/10/30

مدیریت بحران و کمک‎های اولیه

مرتضی نادی

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/11/02

امتحان فنون و مهارت‌ها

تاریخ معاصر ایران

10:00 الی 17:00

مریم کاشفی‌نیا

چهارشنبه

1402/11/04

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

شنبه

1402/11/07

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

دوشنبه

1402/11/09

امتحان اقوام

تاریخ معاصر ایران

10:00 الی 17:00

مریم کاشفی‌نیا

چهارشنبه

1402/11/11

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

مرتضی نادی

شنبه

1402/11/14

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

دوشنبه

1402/11/16

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

چهارشنبه

1402/11/18

تعطیل

--

شنبه

1402/11/21

تعطیل
دوشنبه 1402/11/23 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه  مرتضی نادی

چهارشنبه

1402/11/25

تعطیل

پنجشنبه

1402/11/26

سفر مناطق حفاظت شده

داوود ملکی

جمعه

1402/11/27

یکشنبه

1402/11/29

امتحان کمک‎های اولیه

زبان تخصصی اکوتوریسم

10:00 الی 17:00

شاهین سبحانی

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1402/12/01

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1402/12/03

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

یکشنبه

1402/12/06

تعطیل رسمی

دوشنبه

1402/12/07

امتحان زبان

اقوام و عشایر ایران

10:00 الی 17:00

علی چراغی

پنجشنبه

1402/12/10

جلسه عملی کمک‌های اولیه

09:00 الی 17:00

مرتضی نادی

سال نو مبارک

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :