برنامه کلاسی دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 59 راهنمایان اکوتوریسم (حضوری)

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/06/06

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

چهارشنبه

1402/06/08

تعطیل

شنبه

1402/06/11

تعطیل

دوشنبه

1402/06/13

فرایند صدور کارت تورلیدری

مینا مجتبایی

چهارشنبه

1402/06/15

تعطیل رسمی

شنبه

1402/06/18

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

دوشنبه

1402/06/20

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

چهارشنبه

1402/06/22

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

شنبه

1402/06/25

تعطیل رسمی

دوشنبه

1402/06/27

امتحان اکوسیستم‌ها

16:30 الی 17:00

آشنایی با مبانی اکوتوریسم 

شهاب چراغی

چهارشنبه

1402/06/29

آشنایی با مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/07/01

تعطیل

دوشنبه

1402/07/03

آشنایی با مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

چهارشنبه

1402/07/05

اصول و فنون عکاسی

نیما عربشاهی

شنبه

1402/07/08

اصول و فنون عکاسی

نیما عربشاهی

دوشنبه

1402/07/10

امتحان مبانی اکوتوریسم

16:30 الی 17:00

 

اصول و فنون عکاسی 

نیما عربشاهی

چهارشنبه

1402/07/12

تعطیل

شنبه

1402/07/15

آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

دوشنبه

1402/07/17

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

چهارشنبه

1402/07/19

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

شنبه

1402/07/22

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

دوشنبه

1402/07/24

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی 

چهارشنبه

1402/07/26

اکولوژی و حفاظت 

کامران کمالی 

پنجشنبه

1402/07/27

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

جمعه

1402/07/28

شنبه

1402/07/29

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/08/01

امتحان اکولوژی

قوانین و مقررات گردشگری

16:30 الی 17:00

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1402/08/03

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

شنبه

1402/08/06

آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

دوشنبه

1402/08/08

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

چهارشنبه

1402/08/10

آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

شنبه

1402/08/13

عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1402/08/15

امتحان قوانین و مقررات

عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

16:30 الی 17:00

کیمیا عجایبی

چهارشنبه

1402/08/17

عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

کیمیا عجایبی

شنبه

1402/08/20

عوارض زمین‌شناسی و ژئوتوریسم

کیمیا عجایبی

دوشنبه

1402/08/22

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

چهارشنبه

1402/08/24

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

پنجشنبه

1402/08/25

سفر و امتحان استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

جمعه

1402/08/26

شنبه

1402/08/27

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

دوشنبه

1402/08/29

امتحان زمین‌شناسی

آشنایی با حشرات و بندپایان

16:30 الی 17:00

علیرضا نادری

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/09/01

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

شنبه

1402/09/04

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

دوشنبه

1402/09/06

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

چهارشنبه

1402/09/08

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

شنبه

1402/09/11

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

دوشنبه

1402/09/13

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

چهارشنبه

1402/09/15

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

شنبه

1402/09/18

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

دوشنبه

1402/09/20

تاریخ معاصر ایران

مریم کاشفی‌نیا

چهارشنبه

1402/09/22

تعطیل

--

شنبه 1402/09/25 تعطیل --
دوشنبه 1402/09/27
چهارشنبه 1402/09/29

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

شنبه

1402/10/02

آشنایی با ماهیان و آبزیان

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/10/04

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

چهارشنبه

1402/10/06

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

جمعه

1402/10/08

بازدید گیاهان

مجید اسکندری

شنبه

1402/10/09

آشنایی با ماهیان و آبزیان

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/10/11

تعطیل

--

چهارشنبه

1402/10/13

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

شنبه

1402/10/16

آشنایی با ماهیان و آبزیان

شهرام شرفی

دوشنبه

1402/10/18

امتحان گیاهان

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

16:30 الی 17:00

آرش نورآقایی

چهارشنبه

1402/10/20

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

شنبه

1402/10/23

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

دوشنبه

1402/10/25

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

چهارشنبه

1402/10/27

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

شنبه

1402/10/30

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

دوشنبه

1402/11/02

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

چهارشنبه

1402/11/04

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

شنبه

1402/11/07

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

دوشنبه

1402/11/09

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

چهارشنبه

1402/11/11

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

جمعه

1402/11/13

سفر پرندگان

پرویز بختیاری

شنبه

1402/11/14

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

دوشنبه

1402/11/16

امتحان پرندگان

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:30 الی 17:00

میثم امامی

چهارشنبه

1402/11/18

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری

امیرحسین مسعودی

شنبه

 1402/11/21

تعطیل

دوشنبه

1402/11/23

شناخت روحیات ملل انگلیسی

آقای ارشادی

چهارشنبه

1402/11/25

شناخت روحیات ملل انگلیسی

آقای ارشادی

پنجشنبه 1402/11/26 سفر پرندگان
پرویز بختیاری

شنبه

1402/11/28

شناخت روحیات ملل ژاپنی

احمد خلیلی

دوشنبه

1402/11/30

--

--

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

چهارشنبه

1402/12/02

مناطق حفاظت شده ایران

داوود ملکی

شنبه

1402/12/05

تعطیل

دوشنبه

1402/12/07

تعطیل

چهارشنبه

1402/12/09

تعطیل

پنجشنبه

1402/12/10

سفر فنون و مهارت‌ها

میثم امامی

جمعه

1402/12/11

شنبه

1402/12/12

اصول تفسیر میراث

سامین لشکری

دوشنبه

1402/12/14

شناخت روحیات ملل آلمانی

آقای اصغری

چهارشنبه

1402/12/16

اصول تفسیر میراث

سامین لشکری

شنبه

1402/12/19

اصول تفسیر میراث

سامین لشکری

دوشنبه

1402/12/21

اصول تفسیر میراث

سامین لشکری

چهارشنبه

1402/12/23

شناخت روحیات ملل چینی احمد خلیلی

شنبه

1402/12/26

تعطیل

سال نو مبارک

دوشنبه

1402/12/28

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :