اهمیت خط ناخوانده
خانه / اینانلو / اهمیت خط ناخوانده

اهمیت خط ناخوانده

گفتم مهندس این لوح هائی که در جیرفت پیدا شده خیلی اهمیت دارد، شاید تنها خطوط معتبری باشد در جهان که هنوز خوانده نشده ، خط هیروگلیف سال ها پیش کشف رمز شده ، خطوط میخی ایلامی و آشوری و پارسی سال ها پیش خوانده شده ، اما خطوط لوح های جیرفت خوانده نشده شاید که بسیار مهم باشد ، گفتم مهندس از موقعی که اروپائی ها تمدن بین النهرین را کشف کرده اند تمام دنیا را پرکرده اند که بین النهرین خاستگاه تمدن بشری بوده است و چه و چه ها و بی شک این سر و صداها بخصوص از سوی انگلیسیان  همچنین بی هیچ چی هم نیست ، این همه چماقی است برای کوبیدن ایران و ایرانی ، انگلیسی ها اصلا خوششان نمی آید که دنیا تمدن ایرانی را بشناسد ، ترجیح شان در گمنام ماندن ماست که جهانیان مارا به صحرا و شتر تصور کنند ، نه با تمدن های درخشان ، گفتم مهندس تمدن کوروش و داریوش و هخامنشیان هم به این دلیل به ناچار در جهان معروف شد که مارا غارت کردند و موزه های خودشان را پر کردند ، تازه لوح حقوق بشر کوروش را هم که پیدا کردند نمی گویند که در لای دیواری در بین النهرین یافته اند که اگر خاستگاه تمدن هم بوده است ایرانیان در آن دست داشته اند، گفتم مهندس در آن سوی خط هم در دره سند تمدن مهانجادارو بوده است که خیلی شناخته شده نیست ، در بین تمدن میان رودان که همان بین النهرین خودمان باشد با مهانجادارو سه هزار کیلومتر فاصله است ، حال ایرانی محققی پیدا شده به اسم دکتر مجیدزاده که اندیشیده در فاصله این سه هزار کیلومتر که هلیل رود نیز در آن جریان دارد منطقا می بایست تمدن کبیر دیگری نیز وجود داشته باشد که یک نمونه آن شهر سوخته است ، دکتر منصور سجادی اولین آثار جراحی مغز و اولین چشم مصنوعی جهان متعلق به شش هزار سال پیش را در آن پیدا کرد ، گفتم آقای مهندس ، دکتر مجیدزاده با این منطق به دنبال تمدن دیگری در این منطقه رفت ، تمدنی پیدا کرد به طول چهارصد کیلومتر و با کمترین امکانات بخشی از آن را در کناره صندل جیرفت حفاری کرد و تنها با یک ترانشه به تمدنی عظیم رسید با نام تمدن گم شده" ارته " و در آن لوح های گلی پیدا کرد با خطوطی که هنوز خوانده نشده ، چه بسا که با خوانده شدن خطوط این لوح ها در خاستگاه تمدن بشری جابه جائی صورت گیرد و در تاریخ بشر تغییراتی به نفع تمدن ایرانی به وجود آید ، حال شما به عنوان رئیس میراث به جای اینکه این استاد محقق ایرانی را تشویق کنید ، امکانات لازم برای ادامه حفاری در اختیارش بگذارید و حمایتش کنید تا در راه اعتلای نام ایران در جوامع بین المللی حرفش را به کرسی بنشاند ، کار او را تعطیل کرده اید ؟! اما آقای مهندس فقط مرا نگاه می کرد و فکرش جای دیگر بود و شاید به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی هرگز کلمات "میان رودان و هلیل رود و شهر سوخته" به گوشش نخورده بود ، شاید اصولا دغدغه نام ایران را نداشت ، شاید خوانده شدن تنها خطوط متبر خوانده نشده برایش بی اهمیت بود، لحظه ای نگاهش کردم و از ساختمانش که نام "میراث فرهنگی" را در پیشانی داشت بیرون آمدم و موضوع را با فشار به پس ذهن راندم و اخبار اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را دنبال کردم ، امروز با دیدن نام جلیل گلشن ، محمد بهشتی و دکتر حجت در کنار آقای نجفی ، مدیر برگزیده میراث فرهنگی دولت تازه ، امیدوار شدم که خطوط ناخوانده ، خوانده خواهد شد ، چرا که هر سه آقایان را می شناسم ، انتخاب آقای روحانی درست بوده است ، و انتخاب های آقای نجفی بازهم درست تر ، این افراد چه به عنوان رئیس میراث ، چه قائم مقام ، چه مشاور و یا رئیس پژوهشکده ، دانش این کار را دارند ، می فهمند که اهمیت پیدا کردن تمدنی تازه در جهان تا چه پایه مهم است ، می فهمند که اهمیت خط ناخوانده چقدر است؟!

 برچسب ها