برنامه کلاسی دوره 46 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 46 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه درسی دوره 46 راهنمایان اکوتوریسم

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 99/11/01
افتتاحیه دوره
موسسه طبیعت
 شنبه 99/11/04 مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
 دوشنبه 99/11/06  مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
چهارشنبه  99/11/08  مبانی اکوتوریسم شهاب چراغی
 شنبه 99/11/11 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 دوشنبه 99/11/13 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
چهارشنبه  99/11/15 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
 شنبه 99/11/18 اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری علیرضا نادری
 دوشنبه 99/11/20

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکولوژی و حفاظت

16:00 الی 17:00

کامران کمالی

 شنبه 99/11/25 اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
 دوشنبه 99/11/27 اکولوژی و حفاظت کامران کمالی
چهارشنبه  99/11/29 اکولوژی و حفاظت کامران کمالی

اسفند

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 99/12/02

آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30

کیمیا عجایبی
 دوشنبه 99/12/04 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
چهارشنبه  99/12/06

امتحان اکولوژی

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

 شنبه 99/12/09 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
 دوشنبه 99/12/11 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
چهارشنبه  99/12/13 آشنایی با زمین‌شناسی

16:30 الی 19:30
کیمیا عجایبی
 شنبه 99/12/16 شناخت صنعت گردشگری اشکان بروج
 دوشنبه 99/12/18

امتحان زمین‌شناسی

شناخت صنعت گردشگری

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

چهارشنبه 99/12/20 شناخت صنعت گردشگری اشکان بروج

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 1400/01/14 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 دوشنبه 1400/01/16
قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد
چهارشنبه  1400/01/18
قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 شنبه 1400/01/21 قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
 دوشنبه 1400/01/23

امتحان شناخت صنعت گردشگری

زبان تخصصی اکوتوریسم

17:00 الی 16:00

شاهین سبحانی

چهارشنبه  1400/01/25 آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی
حسین ابراهیمی
 شنبه 1400/01/28 آشنایی با حشرات و پروانه‌ها
علیرضا نادری
 دوشنبه 1400/01/30

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با حشرات و پروانه‌ها

17:00 الی 16:00

علیرضا نادری

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه  1400/02/01
آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
 شنبه 1400/02/04 استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز
 دوشنبه 1400/02/06

امتحان حشرات و اکوسیستم‌ها

استقرار در طبیعت

17:00 الی 16:00

محمود سخت‌باز

چهارشنبه  1400/02/08 آشنایی با گیاهان ایران
مجید اسکندری
 شنبه 1400/02/11 آشنایی با گیاهان ایران مجید اسکندری
 دوشنبه 1400/02/13 پرسش و پاسخ
محمد اسدی
چهارشنبه
1400/02/15
آشنایی با گیاهان ایران  مجید اسکندری 
 شنبه 1400/02/18
آشنایی با تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
دوشنبه
1400/02/20

امتحان گیاهان

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:00

علی چراغی

 چهارشنبه 1400/02/22
آشنایی با تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
شنبه
1400/02/25
آشنایی با تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
 دوشنبه 1400/02/27
آشنایی با اقوام و عشایر ایران  علی چراغی
 چهارشنبه 1400/02/29
آشنایی با تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 1400/03/01 آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
 دوشنبه 1400/03/03 آشنایی با اقوام و عشایر ایران علی چراغی
چهارشنبه  1400/03/05 آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
 شنبه 1400/03/08 آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی
 دوشنبه 1400/03/10 آشنایی با اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
چهارشنبه
1400/03/12
آشنایی با اقوام و عشایر ایران علی چراغی
 شنبه 1400/03/22
آشنایی با پرندگان ایران
پرویز بختیاری
دوشنبه
1400/03/24
آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
 چهارشنبه 1400/03/26
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
شنبه
1400/03/29
آشنایی با پرندگان ایران پرویز بختیاری
 دوشنبه 1400/03/31

امتحان پستانداران

آشنایی با اقوام و عشایر ایران

17:00 الی 16:00

علی چراغی

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
چهارشنبه 1400/04/02
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی طه ولی‌زاده
پنجشنبه 1400/04/03
امتحان و سفر درس استقرار در طبیعت
محمود سخت‌باز 
جمعه 1400/04/04
شنبه 1400/04/05
آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
دوشنبه
1400/04/07

امتحان اقوام و عشایر

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

17:00 الی 16:00

پرویز بختیاری

چهارشنبه 1400/04/09
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
جمعه
 1400/04/11 بازدید پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
شنبه 1400/04/12
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
دوشنبه 1400/04/14
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
چهارشنبه 1400/04/16
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی  طه ولی‌زاده
دوشنبه 1400/04/21

امتحان پرندگان

عکاسی از طبیعت

17:00 الی 16:00

مهدی نبی‌یان

چهارشنبه 1400/04/23
عکاسی از طبیعت
مهدی نبی‌یان
جمعه
1400/04/25
بازدید آشنایی با گیاهان
مجید اسکندری
 شنبه 1400/04/26
عکاسی از طبیعت
مهدی نبی‌یان
 دوشنبه 1400/04/28
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
شنبه 1400/05/02
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
دوشنبه 1400/05/04
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
چهارشنبه 1400/05/06
فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی
 شنبه 1400/05/09
زبان تخصصی اکوتوریسم  شاهین سبحانی
 دوشنبه 1400/05/11
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
 چهارشنبه 1400/05/13
فنون و مهارت‌های تورگردانی میثم امامی
پنجشنبه 1400/05/14
سفر درس پستانداران
شهاب چراغی
جمعه 1400/05/15
 شنبه 1400/05/16
زبان تخصصی اکوتوریسم   شاهین سبحانی
 دوشنبه 1400/05/18
زبان تخصصی اکوتوریسم   شاهین سبحانی
 چهارشنبه 1400/05/20
فنون و مهارت‌های تورگردانی  میثم امامی  
 شنبه 1400/05/30
زبان تخصصی اکوتوریسم  شاهین سبحانی 

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 1400/06/01
زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
چهارشنبه 1400/06/03
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
 شنبه 1400/06/06
گردشگری آبی ساحلی
کیانوش محرابی
 دوشنبه 1400/06/08

امتحان زبان

گردشگری آبی ساحلی

16:00 الی 17:00

کیانوش محرابی

 چهارشنبه 1400/06/10
سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
 شنبه 1400/06/13
شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
 دوشنبه 1400/06/15
شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
 چهارشنبه 1400/06/17
شناخت روحیات ملل (ژاپنی)
احمد خلیلی
 شنبه 1400/06/20
 شناخت روحیات ملل (فرانسوی)
نگار قوسی
 دوشنبه 1400/06/22
 شناخت روحیات ملل (اسپانیایی)
مرجان آراسته
 چهارشنبه 1400/06/24
 شناخت روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
 شنبه 1400/06/27 آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
کامران کمالی
 دوشنبه 1400/06/29
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
کامران کمالی
 چهارشنبه 1400/06/31
آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران
کامران کمالی

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
 شنبه 1400/07/03
روحیات ملل (اسپانیایی)
مرجان آراسته
چهارشنبه 1400/07/07
شناخت روحیات ملل (آلمانی)
نرگس ندرلو
 شنبه 1400/07/10
شناخت روحیات ملل (چینی)
احمد خلیلی
دوشنبه
1400/07/12
نشه‌خوانی و GPS
مسعود فرحبخش
 شنبه 1400/07/17
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
 دوشنبه 1400/07/19

امتحان خزندگان

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

16:00 الی 17:00

اشکان بروج

 چهارشنبه 1400/07/21
کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
اشکان بروج
شنبه 1400/07/24
اصول تفسیر میراث
ایمان روئین‌دژی
 دوشنبه 1400/07/26
اصول تفسیر میراث
ایمان روئین‌دژی
 چهارشنبه 1400/07/28
اصول تفسیر میراث
ایمان روئین‌دژی

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 1400/08/03
آشنای با نجوم و صورفلکی
ناصر کاوه‌فیروز
چهارشنبه 1400/08/05
آشنای با نجوم و صورفلکی
ناصر کاوه‌فیروز
جمعه
1400/08/07
بازدید درس گیاهان
مجید اسکندری
شنبه 1400/08/08
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
آرینا ظهوریان
دوشنبه 1400/08/10
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
آرینا ظهوریان
چهارشنبه 1400/08/12
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
آرینا ظهوریان
شنبه
1400/08/15
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه  آرینا ظهوریان 
دوشنبه 1400/08/17
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه  آرینا ظهوریان 
چهارشنبه 1400/08/19
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه  آرینا ظهوریان 
پنجشنبه
1400/08/20
سفر درس پستانداران
شهاب چراغی
جمعه 1400/08/21
شنبه 1400/08/22
آشنایی با ماهیان و آبزیان   کیاوش گلزاریان‌پور
دوشنبه 1400/08/24
روحیات ملل (انگلیسی)
میثم امامی
چهارشنبه 1400/08/26
آشنایی با ماهیان و آبزیان
کیاوش گلزاریان‌پور  
شنبه
1400/08/29
روحیات ملل (ایتالیایی)
ایمان روئین‌دژی

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
دوشنبه 1400/09/01
اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در گردشگری
مهسا مطهر
چهارشنبه 1400/09/03
اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در گردشگری مهسا مطهر
جمعه 1400/09/05
 سفر درس پرندگان
پرویز بختیاری


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :