برنامه کلاسی دوره 6 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 6 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

برنامه کلاسی دوره 6 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

فروردین

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
1400/01/29
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه‌شنبه
1400/01/31
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج

اردیبهشت

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه
1400/02/02
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه
1400/02/05
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
سه‌شنبه
1400/02/07
شناخت صنعت گردشگری
اشکان بروج
پنجشنبه
1400/02/09
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه
1400/02/12

امتحان شناخت صنعت

مبانی جغرافیای گردشگری

16:00 الی 17:00

نیما آذری

 پنجشنبه 1400/02/16
معماری ایران و جهان  رضا نوری شادمهانی 
 یکشنبه
1400/02/19
مبانی جغرافیای گردشگری
نیما آذری
 سه‌شنبه 1400/02/21
 شناخت موزه‌های ایران
ایمان روئین‌دژی
یکشنبه
1400/02/26
مبانی جغرافیای گردشگری
نیما آذری
سه‌شنبه
1400/02/28
 شناخت موزه‌های ایران
ایمان روئین‌دژی
پنجشنبه
1400/02/30
معماری ایران و جهان  رضا نوری شادمهانی 

خرداد

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
1400/03/02
آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
سه‌شنبه
1400/03/04
شناخت موزه‌های ایران
ایمان روئین‌دژی
پنجشنبه
1400/03/06
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه
1400/03/09
مبانی جغرافیای گردشگری
نیما آذری
سه‌شنبه
1400/03/11
آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی محمد منظرنژاد
پنجشنبه 1400/03/13
معماری ایران و جهان رضا نوری شادمهانی
یکشنبه
1400/03/23
مبانی جغرافیای گردشگری
نیما آذری
سه‌شنبه 1400/03/25
آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
پنجشنبه
1400/03/27
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه
1400/03/30
مبانی جغرافیای گردشگری
نیما آذری

تیر

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه
1400/04/01
آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی
محمد منظرنژاد
پنجشنبه
1400/04/03
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه
1400/04/06

امتحان قوانین و مقررات

GPS و نقشه‌خوانی

16:00 الی 17:00

محمد نبی‌خانی

 سه‌شنبه 1400/04/08
مبانی جغرافیای گردشگری  نیما آذری 
پنجشنبه 1400/04/10
معماری ایران و جهان رضا نوری شادمهانی 
 یکشنبه 1400/04/13
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
 سه‌شنبه 1400/04/15
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 پنجشنبه 1400/04/17
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 یکشنبه 1400/04/20

فرهنگ اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

 سه‌شنبه 1400/04/22
نقشه‎ خوانی و GPS
محمد نبی‌خانی
 پنجشنبه 1400/04/24
معماری ایران و جهان   رضا نوری شادمهانی
 یکشنبه 1400/04/27
فرهنگ اقوام و عشایر ایران  علی چراغی 
 سه‌شنبه 1400/04/29
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده

مرداد

 روز تاریخ  درس استاد
 یکشنبه 1400/05/03

امتحان جغرافیای گردشگری

فرهنگ اقوام و عشایر ایران

16:00 الی 17:00

علی چراغی

 سه‌شنبه 1400/05/05
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
یکشنبه
1400/05/10
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
 سه‌شنبه 1400/05/12
آشنایی با میراث قرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
 پنجشنبه 1400/05/14
 معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه 1400/05/17
فرهنگ اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
سه‌شنبه 1400/05/19
آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
طه ولی‌زاده
پنجشنبه
1400/05/21
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
 یکشنبه 1400/05/31
فرهنگ عامه
رضا دبیری‌نژاد

شهریور

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/06/02

امتحان اقوام و عشایر

فرهنگ عامه

16:00 الی 17:00

رضا دبیری‌نژاد

پنجشنبه
1400/06/04
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه
1400/06/07
فرهنگ عامه
رضا دبیری‌نژاد
سه‌شنبه 1400/06/09
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
پنجشنبه 1400/06/11
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه 1400/06/14
--
--
سه‌شنبه 1400/06/16

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

پنجشنبه
1400/06/18
معماری ایران و جهان
رضا نوری شادمهانی
یکشنبه 1400/06/21

فنون و مهارت‌های تورگردانی

مهسا مطهر

سه‌شنبه
1400/06/23
تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده 
 پنجشنبه 1400/06/25
تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
یکشنبه
1400/06/28
فنون و مهارت‌های تورگردانی   مهسا مطهر
سه‌شنبه 1400/06/30
تاریخ معاصر ایران  طه ولی‌زاده 

مهر

 روز تاریخ  درس استاد
پنجشنبه 1400/07/01
تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
یکشنبه
1400/07/04

امتحان معماری و اماکن

فنون و مهارت‌های تورگردانی 

16:00 الی 17:00

مهسا مطهر 

سه‌شنبه 1400/07/06
تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده 
پنجشنبه 1400/07/08
تاریخ معاصر ایران طه ولی‌زاده
یکشنبه 1400/07/11
تاریخ معاصر ایران
طه ولی‌زاده
یکشنبه 1400/07/18
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر 
سه‌شنبه  1400/07/20
تاریخ معاصر ایران  طه ولی‌زاده 
پنجشنبه  1400/07/22
تاریخ معاصر ایران  طه ولی‌زاده 
یکشنبه
1400/07/25
صنایع دستی
علی چراغی
 سه‌شنبه 1400/07/27
فنون و مهارت‌های تورگردانی مهسا مطهر 
 پنجشنبه 1400/07/29
فنون و مهارت‌های تورگردانی  مهسا مطهر 

آبان

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/08/04

صنایع دستی

علی چراغی

پنجشنبه 1400/08/06
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
یکشنبه 1400/08/09

صنایع دستی

علی چراغی

سه‌شنبه 1400/08/11
زبان انگلیسی تخصصی مسعود تقوی
پنجشنبه 1400/08/13
زبان انگلیسی تخصصی  مسعود تقوی
یکشنبه
1400/08/16
صنایع دستی
علی چراغی
 سه‌شنبه 1400/08/18
زبان انگلیسی تخصصی مسعود تقوی 
 پنجشنبه 1400/08/20
زبان انگلیسی تخصصی مسعود تقوی 
 یکشنبه 1400/08/23
مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی
 سه‎شنبه 1400/08/25
زبان انگلیسی تخصصی مسعود تقوی 
 پنجشنبه 1400/08/27
فنون و مهارت‌های تورگردانی
مهسا مطهر
 یکشنبه  1400/08/30 مبانی اکوتوریسم
شهاب چراغی

آذر

 روز تاریخ  درس استاد
سه‌شنبه 1400/09/02
زبان انگلیسی تخصصی مسعود تقوی 
پنجشنبه 1400/09/04
زبان انگلیسی تخصصی
مسعود تقوی 
یکشنبه
1400/09/07

امتحان فنون و مهارت‌ها  

مبانی اکوتوریسم

16:00 الی 17:00  

شهاب چراغی

سه‌شنبه
1400/09/09
زبان انگلیسی تخصصی  مسعود تقوی
پنجشنبه
1400/09/11
 زبان انگلیسی تخصصی  مسعود تقوی
یکشنبه 1400/09/14

امتحان مبانی اکوتوریسم

مدیریت بحران و کمک‌های اولیه

16:00 الی 17:00

آرینا ظهوریان

سه‌شنبه 1400/09/16
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان 
پنجشنبه 1400/09/18
زبان انگلیسی تخصصی مسعود تقوی
 یکشنبه 1400/09/21
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
 سه‌شنبه 1400/09/23
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
 پنجشنبه 1400/09/25
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه آرینا ظهوریان
 یکشنبه 1400/09/28 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه  آرینا ظهوریان
 سه‌شنبه 1400/09/30
زبان انگلیسی تخصصی  مسعود تقوی 

دی

 روز تاریخ  درس استاد
 یکشنبه 1400/10/05
شناخت روحیات ملل (آلمانی)
نرگس ندرلو
سه‌شنبه
1400/10/07
تجربه سفر حسین عبدالهی
 پنجشنبه 1400/10/09

شناخت روحیات ملل (فرانسوی)

15:00 الی 18:00

نگار قوسی
یکشنبه 1400/10/12
شناخت روحیات ملل (ژاپنی) احمد خلیلی
سه‌شنبه 1400/10/14

شناخت روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

 یکشنبه 1400/10/19   شناخت روحیات ملل (انگلیسی) میثم امامی 
 سه شنبه 1400/10/21   شناخت روحیات ملل (انگلیسی) میثم امامی 
 پنجشنبه 1400/10/23  اصول تفسیر میراث میثم امامی
یکشنبه
1400/10/26
اصول تفسیر میراث
میثم امامی
 سه‌شنبه 1400/10/28 

امتحان زبان

اصول تفسیر میراث

16:00 الی 17:00

میثم امامی

 پنجشنبه 1400/10/30  فرآیند صدور کارت
مینا مجتبایی

بهمن

 روز تاریخ  درس استاد
یکشنبه
1400/11/03
اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری
جلال نصیریان
سه‌شنبه
 1400/11/05

امتحان زبان

اخلاق حرفه‌ای و الگوهای رفتاری در گردشگری 

16:00 الی 17:00

جلال نصیریان

پنجشنبه
1400/11/07

سخنوری و فن بیان

ساعت 14:30 الی 17:30

محمدرضا دانشور
یکشنبه
1400/11/10
شناخت روحیات ملل ایتالیایی
مریم کریمی
 سه‌شنبه 1400/11/12
--
 
پنجشنبه
1400/11/14

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

ساعت 14:00 الی 18:00

اشکان بروج
 جمعه 1400/11/15

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

ساعت 14:00 الی 18:00 

 اشکان بروج
پنجشنبه
1400/11/21

سخنوری و فن بیان

ساعت 14:30 الی 17:30

محمدرضا دانشور


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :