تقویم کارگاه های تخصصی
خانه / آموزش / تقویم کارگاه های تخصصی
سه شنبه
1398/01/27
 دهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/01/29
 دهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/02/01
اولین کارگاه گوشتخواران
شهاب چراغی

سه شنبه
1398/02/03
 دهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/02/05
سفر دهمین کارگاه بقا در جنگل


جمعه
1398/02/06
سفر دهمین کارگاه بقا در جنگل

پنجشنبه
1398/02/19
 اولین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

جمعه
1398/02/31
 اولین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

سه شنبه
1398/02/29
یازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/02/31
یازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/03/07
یازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/03/09
سفر یازدهمین کارگاه بقا در جنگل

جمعه
1398/03/10
سفر یازدهمین کارگاه بقا در جنگل

پنجشنبه
1398/03/23
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

جمعه
1398/03/24
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

 

تاریخ ساعت
مدرس موضوع
پنجشنبه 98/03/23
15:00 - 14:00
معرفی فراگیران
16:45 - 15:15
آرش نورآقایی
ضرورت محتوا
18:30 - 17:00
اشکان بروج
مفاهیم و انواع محتوا
 20:15 - 18:45
مسیح شریف
بازاریابی محتوا ویدیویی، محتوا تصویری
 جمعه 98/03/24
10:30 - 09:00
اشکان بروج  اثرگذاری محتوا در کسب و کار
 12:15 - 10:45
اشکان بروج   اثرگذاری محتوا در کسب و کار
 14:00 - 12:30
اشکان بروج  رابطه محتوا و کسب و کار 
 15:00 - 14:00
استراحت
 16:30 - 15:00
اشکان بروج   رابطه محتوا و کسب و کار
 18:15 - 16:45
جعفر باپیری
محتوا
20:00 - 18:30
آرش نورآقایی
ساختار محتوا متنی

پنجشنبه
1398/03/30
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

جمعه
1398/03/31
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

 

تاریخ ساعت مدرس موضوع
پنجشنبه 98/03/30


15:30 - 14:00
علی ناطقی
تولید محتوا بهینه برای موتور های جست وجو
17:15 - 15:45
علی ناطقی
تولید محتوا بهینه برای موتور های جست وجو 
19:00 - 17:30
آرش نورآقایی
how  to be travel blogger و معرفی سایت ها و منابع
 جمعه 98/03/31 10:30 - 09:00
بابک نقاش
محتوا تصویری و پرسنا
12:15 - 10:45
بابک نقاش
محتوا تصویری و پرسنا
14:00 - 12:30
کیمیا خسروی
پادکست
15:00 - 14:00
استراحت
 16:30 - 15:00
 کیمیا خسروی
پادکست
18:15 - 16:45
عماد نعمت الهی
عکاسی
20:00 - 18:30
عماد نعمت الهی
عکاسی

پنجشنبه
1398/03/30
اولین کارگاه آثار و نمایه ها
شهاب چراغی

جمعه
1398/03/31
اولین کارگاه آثار و نمایه ها
شهاب چراغی

پنجشنبه
1398/04/06
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

جمعه
1398/04/07
دومین کارگاه تولید محتوا
اشکان بروج - آرش نورآقایی - مسیح شریف

 

تاریخ ساعت
 مدرس موضوع
پنج شنبه 98/04/06
15:00 - 14:00
عماد نعمت الهی عکاسی
 17:15 - 15:45
مسیح شریف
ویدیو
 19:00 - 17:30
مسیح شریف
 ویدیو
جمعه 98/04/07
 10:30 - 09:00
مسیح شریف
ویدیو
12:15 - 10:45
 مسیح شریف
 ویدیو
14:00 - 12:30
 مسیح شریف
 ویدیو
 15:00 - 14:00
استراحت
 16:30 - 15:00
 مسیح شریف
ویدیو
 18:15 - 16:45
 مسیح شریف
 ویدیو
20:00 - 18:30
اختتامیه

پنجشنبه
1398/04/13
دوازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/04/16
دوازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/04/18
دوازدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/04/20
سفر دوازدهمین کارگاه بقا در جنگل

جمعه
1398/04/21
سفر دوازدهمین کارگاه بقا در جنگل

--
1398/04/25
اولین کارگاه رایگان نگاه به جانوران در اساطیر ایران
کامران کشیری


پنجشنبه
1398/05/10
دومین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

جمعه
1398/05/11
دومین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

یکشنبه
1398/05/13
سیزدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/05/15
سیزدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/05/22
سیزدهمین کارگاه بقا درجنگل
حسین ابراهیمی


پنجشنبه
1398/05/24
سفر سیزدهمین کارگاه بقا در جنگل

جمعه
1398/05/25
سفر سیزدهمین کارگاه بقا در جنگل

سه شنبه
1398/06/05 ساعت 10 الی 13
کارگاه گردشگری در قبایل بدوی
شهاب چراغی

سه شنبه
1398/06/05
اولین کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/06/07
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

جمعه
1398/06/08
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/06/24
دومین کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/06/28
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

جمعه
1398/06/29
سفر کارگاه بقا در کوهستان
حسین ابراهیمی

یکشنبه
1398/07/07
چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی

سه شنبه
1398/07/09
چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل
حسین ابراهیمی

پنجشنبه
1398/07/11
سفر چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل


جمعه
1398/07/12
سفر چهاردهمین کارگاه بقا در جنگل


--
1398/08
دومین کارگاه گوشتخواران
شهاب چراغی

--
1398/08
سومین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

--
1398/09
 دومین اسطوره، حماسه و تحلیل منابع
کامران کشیری

--
1398/09
دومین کارگاه کدهای شناسایی پستانداران
کامران کشیری

--
1398/10
چهارمین کارگاه جهانگردی ارزان
حسین عبداللهی - شهاب چراغی

--
1398/10
سومین کارگاه آثار و نمایه ها
شهاب چراغی

--
1398/11
دومین کارگاه بقا در برف
حسین ابراهیمی

--
1398/12
سومین کارگاه بقا در برف
حسین ابراهیمی


مطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 

 

 

کد بالا را در کادر وارد نمایید :