برنامه کلاسی دوره52 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره52 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 52 راهنمایان اکوتوریسم

اردیبهشت

 روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/02/18

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

 سه‌شنبه

1401/02/20

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری 

پنجشنبه

1401/02/22

مبانی اکوتوریسم 

محدثه گرمابدری 

یکشنبه

1401/02/25

آشنایی با اکوسیستم‌های جانوری

شهرام شرفی

سه‎شنبه

1401/02/27

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری

خرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/03/01

آشنایی با اکوسیستم‌های جانوری

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1401/03/03

امتحان مبانی اکوتوریسم

اکولوژی و حفاظت

16:00 الی 17:00

کامران کمالی

یکشنبه

1401/03/08

آشنایی با اکوسیستم‌های جانوری

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1401/03/10

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/03/12

اکولوژی و حفاظت

ساعت 13:00 الی 16:00

کامران کمالی

سه‌شنبه

1401/03/17

امتحان اکوسیستم‌های جانوری

اکولوژی و حفاظت

16:00 الی 17:00

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/03/19

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

یکشنبه

1401/03/22

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

سه‌شنبه

1401/03/24

مناطق حفاظت شده ایران

داوود ملکی

پنجشنبه

1401/03/26

تاریخ معاصر ایران

طه ولی‌زاده

یکشنبه

1401/03/29

آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

سه‌شنبه

1401/03/31

امتحان اکولوژی

تاریخ معاصر

16:00 الی 17:00

طه ولی‌زاده

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

پنجشنبه

1401/04/02

سفر اصول طبیعت‌گردی

 

حسین ابراهیمی

جمعه

1401/04/03

یکشنبه

1401/04/05

شناخت صنعت گردشگری

آیتک نصیریان

سه‌شنبه

1401/04/07

شناخت صنعت گردشگری

آیتک نصیریان

پنجشنبه

1401/04/09

شناخت صنعت گردشگری

آیتک نصیریان

یکشنبه

1401/04/12

شناخت صنعت گردشگری

آیتک نصیریان

 سه‌شنبه

1401/04/14

شناخت صنعت گردشگری

آیتک نصیریان

 پنجشنبه

1401/04/16

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

 سه‌شنبه

1401/04/21

امتحان شناخت صنعت

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

16:00 الی 17:00

کیمیا عجایبی

 پنجشنبه

1401/04/23

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

یکشنبه

1401/04/26

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1401/04/28

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

پنجشنبه

1401/04/30

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

مرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/05/02

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه

1401/05/04

امتحان زمین‌شناسی

قوانین و مقررات گردشگری

10:00 الی 18:00

محمد منظرنژاد

پنجشنبه

1401/05/06

قوانین و مقررات گردشگری

محمد منظرنژاد

یکشنبه

1401/05/09

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

سه‌شنبه

1401/05/11

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

پنجشنبه

1401/05/13

سفر و امتحان استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

جمعه

1401/05/14

یکشنبه

1401/05/23

بازخورد سفر استقرار و اصول طبیعت گردی

مسعود جامسون

سه‌شنبه

1401/05/25

 امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با حشرات و بندپایان

10:00 الی 18:00

محسن کیانی

پنجشنبه

1401/05/27

آشنایی با حشرات و بندپایان

محسن کیانی

یکشنبه

1401/05/30

عکاسی از طبیعت

نیما عربشاهی

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1401/06/01

عکاسی از طبیعت

نیما عربشاهی

پنجشنبه

1401/06/03

عکاسی از طبیعت

نیما عربشاهی

یکشنبه

1401/06/06

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

سه‌شنبه

1401/06/08

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

پنجشنبه

1401/06/10

 سفر مناطق حفاظت شده

داوود ملکی

جمعه

1401/06/11

یکشنبه

1401/06/13

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی 

ریحانه جمالی

سه‌شنبه

1401/06/15

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

پنجشنبه

1401/06/17

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

یکشنبه

1401/06/20

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

سه‌شنبه

1401/06/22

بازخورد سفر مناطق

مسعود جامسون

پنجشنبه

1401/06/24

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

جمعه

1401/06/25

بازدید درس گیاهان

مجید اسکندری

یکشنبه

1401/06/27

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

ریحانه جمالی

سه‌شنبه

1401/06/29

امتحان گیاهان

آشنایی با نجوم و صور فلکی

10:00 الی 18:00

سعید مذهب

پنجشنبه

1401/06/31

آشنایی با نجوم و صور فلکی

سعید مذهب

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/07/10

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

سه‌شنبه

1401/07/12

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

یکشنبه

1401/07/17

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

سه‌شنبه

1401/07/19

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/07/21

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

یکشنبه

1401/07/24

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

سه‌شنبه

1401/07/26

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/07/28

سفر فنون و مهارت‌ها

میثم امامی

جمعه

1401/07/29

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه 1401/08/01 نقشه خوانی و کار با GPS
شاهو نیک‎نام
سه‎شنبه 1401/08/03 آشنایی با پرندگان ایران و پرنده‌نگری
پرویز بختیاری
پنجشنبه 1401/08/05 اصول سخنوری و فن بیان مهسا مطهر
یکشنبه 1401/08/08 آشنایی با پرندگان ایران و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
سه‎شنبه 1401/08/10 اصول سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
پنجشنبه 1401/08/12 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
یکشنبه 1401/08/15 آشنایی با پرندگان ایران و پرنده‌نگری پرویز بختیاری
سه‎شنبه 1401/08/17 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
مرتضی نادی
پنجشنبه 1401/08/19 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر محمد اسدی
جمعه 1401/08/20 سفر درس پرندگان
پرویز بختیاری
یکشنبه 1401/08/22

امتحان پرندگان

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

10:00 الی 18:00

محمد اسدی

سه‎شنبه  1401/08/24
مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
پنجشنبه 1401/08/26 اعلام‌ می‌گردد.
--
یکشنبه 1401/08/29 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
محمد اسدی
دوشنبه 1401/08/30 فنون و مهارت‌های تورگردانی
میثم امامی

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه
1401/09/01 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
مرتضی نادی
پنجشنبه 1401/09/03 شناخت روحیات ملل (چینی) احمد خلیلی
یکشنبه 1401/09/06 شناخت روحیات ملل (ژاپنی)
احمد خلیلی
سه‌شنبه 1401/09/08 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
پنجشنبه 1401/09/10 شناخت روحیات ملل (فرانسه)
نگار قوسی
جمعه 1401/09/11
جلسه عملی کمک‌های اولیه
مرتضی نادی
یکشنبه 1401/09/13 شناخت روحیات ملل (آلمانی)
محمدرضا دانشور
سه‌شنبه 1401/09/15

امتحان کمک‌های اولیه

اقوام و عشایر ایران

10:00 الی 18:00

علی چراغی

پنجشنبه 1401/09/17 آشنایی با حشرات و بندپایان
محسن کیانی
یکشنبه 1401/09/20 آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی
سه‌شنبه 1401/09/22 اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
پنجشنبه 1401/09/24 آشنایی با پستانداران ایران
شهاب چراغی
یکشنبه 1401/09/27 آشنایی با پستانداران ایران شهاب چراغی
سه‌شنبه 1401/09/29 اقوام و عشایر ایران علی چراغی

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

پنجشنبه
1401/10/01 کلاس و سفر آشنایی با پستانداران
شهاب چراغی
جمعه 1401/10/02
یکشنبه 1401/10/04 زبان تخصصی اکوتوریسم
شاهین سبحانی
یکشنبه 1401/10/11

امتحان پستانداران

زبان تخصصی اکوتوریسم

10:00 الی 18:00

علی چراغی

سه‌شنبه 1401/10/13 اقوام و عشایر ایران علی چراغی
پنجشنبه 1401/10/15 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
یکشنبه 1401/10/18 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
سه‌شنبه 1401/10/20 اقوام و عشایر ایران علی چراغی
پنجشنبه 1401/10/22 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
یکشنبه 1401/10/25 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
سه‌شنبه 1401/10/27 اقوام و عشایر ایران علی چراغی
پنجشنبه 1401/10/29 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه 1401/11/02 زبان تخصصی اکوتوریسم شاهین سبحانی
سه‌شنبه 1401/11/04

شناخت روحیات ملل (انگلیسی)

18:00 الی 20:30

فرید روشنایی
پنجشنبه 1401/11/06 شناخت روحیات ملل (انگلیسی)
فرید روشنایی
یکشنبه 1401/11/09 اقوام و عشایر ایران
علی چراغی
سه‌شنبه 1401/11/11 اصول تفسیر میراث مرجان هوشیاری
پنجشنبه 1401/11/13 آشنایی با خزندگان و دوزیستان کامران کمالی
یکشنبه 1401/11/16

امتحان اقوام

اصول تفسیر میراث

10:00 الی 18:00

مرجان هوشیاری

سه‌شنبه 1401/11/18 اصول تفسیر میراث
مرجان هوشیاری
پنجشنبه 1401/11/20

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

17:00 الی 20:00 

کامران کمالی
سه‌شنبه 1401/11/25

امتحان زبان

تجربه سفر

10:00 الی 18:00

حسین عبداللهی

پنجشنبه 1401/11/27

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

17:00 الی 20:00

کامران کمالی

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

 سه‌شنبه 1401/12/02 امتحان خزندگان
 10:00 الی 18:00
جمعه 1401/12/12
 بازدید درس خزندگان
کامران کمالی

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :