برنامه کلاسی دوره 55 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 55 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 55 راهنمایان اکوتوریسم

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1401/06/22

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

پنجشنبه

1401/06/24

فرآیند صدور کارت

مینا مجتبایی

یکشنبه

1401/06/27

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری

سه‌شنبه

1401/06/29

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری

پنجشنبه

1401/06/31

مبانی اکوتوریسم

محدثه گرمابدری

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/07/10

امتحان مبانی اکوتوریسم

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

16:30 الی 17:00

علیرضا نادری

سه‌شنبه

1401/07/12

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

یکشنبه

1401/07/17

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

سه‌شنبه

1401/07/19

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

پنجشنبه

1401/07/21

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

یکشنبه

1401/07/24

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

سه‌شنبه

1401/07/26

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/07/28

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/08/01

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

سه‌شنبه

1401/08/03

امتحان اکوسیستم‌ها

شناخت صنعت گردشگری

16:30 الی 17:00

اشکان بروج

پنجشنبه

1401/08/05

 

 

یکشنبه

1401/08/08

امتحان اکولوژی

شناخت صنعت گردشگری

16:30 الی 17:00

اشکان بروج

سه‌شنبه

1401/08/10

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

پنجشنبه

1401/08/12


--

یکشنبه

1401/08/15

آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردی

حسین ابراهیمی

سه‌شنبه

1401/08/17

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

پنجشنبه

1401/08/19

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

یکشنبه

1401/08/22

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه

1401/08/24

قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

پنجشنبه

1401/08/26

--

--

یکشنبه

1401/08/29

امتحان قوانین و مقررات

استقرار در طبیعت

16:30 الی 17:00

محمود سخت‎باز

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1401/09/01

استقرار در طبیعت

محمود سخت‌باز

پنجشنبه

1401/09/03

سفر و امتحان استقرار در طبیعت

محمود سخت‎باز

جمعه

1401/09/04

 یکشنبه

1401/09/06

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

سه‌شنبه

1401/09/08

مناطق چهارگانه ایران

داوود ملکی

پنجشنبه

1401/09/10

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

یکشنبه

1401/09/13

امتحان قوانین و مقررات

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

16:00 الی 17:00

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1401/09/15

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

پنجشنبه

1401/09/17

آشنایی با حشرات و بندپایان

علیرضا نادری

یکشنبه

1401/09/20

امتحان حشرات

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

16:00 الی 17:00

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1401/09/22

آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

پنجشنبه

1401/09/24

آشنایی با عوارض زمین‌شناسی

کیمیا عجایبی

یکشنبه

1401/09/27

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

سه‌شنبه

1401/09/29

امتحان زمین‌شناسی

آشنایی با نجوم و صور فلکی

16:30 الی 17:00

کاظم کوکرم

دی

روز

تاریخ

درس

استاد

پنجشنبه

1401/10/01

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

یکشنبه

1401/10/04

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

پنجشنبه

1401/10/08

آشنایی با گیاهان ایران

مجید اسکندری

جمعه

1401/10/09

بازدید گیاهان

مجید اسکندری

یکشنبه

1401/10/11

امتحان گیاهان

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:30 الی 17:00

میثم امامی

سه‌شنبه

1401/10/13

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/10/15

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

یکشنبه

1401/10/18

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

سه‌شنبه

1401/10/20

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/10/22

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

یکشنبه

1401/10/25

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

سه‌شنبه

1401/10/27

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1401/10/29

سفر فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

جمعه

1401/10/30

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/11/02

امتحان فنون

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

16:30 الی 17:00

پرویز بختیاری

سه‌شنبه

1401/11/04

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

پنجشنبه

1401/11/06

شناخت صنعت گردشگری

اشکان بروج

یکشنبه

1401/11/09

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

سه‎شنبه

1401/11/11

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

پنجشنبه

 1401/11/13

اصول سرپرستی گشت‌ها در سفر

محمد اسدی

یکشنبه

1401/11/16

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

سه‎شنبه

1401/11/18

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

پنجشنبه

1401/11/20

کنسل شد.

--

جمعه

1401/11/21

بازدید درس پرندگان

پرویز بختیاری

یکشنبه

1401/11/23

امتحان پرندگان

شناخت روحیات ملل (ژاپنی)

16:30 الی 17:00

احمد خلیلی

سه‌شنبه

1401/11/25

کنسل شد.

--

پنجشنبه

1401/11/27

شناخت روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

یکشنبه

1401/11/30

شناخت روحیات ملل (ایتالیایی)

مریم کریمی

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه 1401/12/02 اقوام و عشایر ایران علی چراغی
پنجشنبه 1401/12/04
شناخت روحیات ملل (آنگلیسی) فرید روشنایی
یکشنبه 1401/12/07 شناخت روحیات ملل (فرانسوی) نگار قوسی
سه‌شنبه 1401/12/09
اقوام و عشایر ایران علی چراغی
پنجشنبه 1401/12/11
شناخت روحیات ملل (آنگلیسی) فرید روشنایی
یکشنبه 1401/12/14 اقوام و عشایر ایران علی چراغی
سه‌شنبه 1401/12/16 شناخت روحیات ملل (آلمانی) محمدرضا دانشور
یکشنبه 1401/12/21

تعطیل

--

سه‌شنبه 1401/12/23
تعطیل --
پنجشنبه 1401/12/25
تعطیل --
یکشنبه 1401/12/28 تعطیل --

فروردین

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1402/01/15

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1402/01/17

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

یکشنبه

1402/01/20

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

سه‌شنبه

1402/01/22

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1402/01/24

تعطیل

--

یکشنبه

1402/01/27

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

سه‌شنبه

1402/01/29

GPS و نقشه‎خوانی

شاهو نیک‌نام

پنجشنبه

1402/01/31

تعطیل

اردیبهشت

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1402/02/03

تعطیل رسمی

سه‌شنبه

1402/02/05

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1402/02/07

آشنایی با پستاندارن ایران

شهاب چراغی

یکشنبه

1402/02/10

آشنایی با پستاندارن ایران

شهاب چراغی

سه‎شنبه

1402/02/12

آشنایی با پستاندارن ایران

شهاب چراغی

پنجشنبه

1402/02/14

سفر پستانداران

شهاب چراغی

جمعه

1402/02/15

یکشنبه

1402/02/17

امتحان پستانداران

ماهیان و آبزیان ایران

16:30 الی 17:00

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1402/02/19

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

پنجشنبه

1402/02/21

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

یکشنبه

1402/02/24

ماهیان و آبزیان ایران

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1402/02/26

تعطیل رسمی

پنجشنبه

1402/02/28

اصول و مبانی عکاسی

نیما عربشاهی

یکشنبه

1402/02/31

امتحان زبان

اصول و مبانی عکاسی

16:30 الی 17:00

نیما عربشاهی

خرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه 1402/03/02 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه
مرتضی نادی
پنجشنبه 1402/03/04 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
یکشنبه 1402/03/07 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
سه‌شنبه 1402/03/09 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
پنجشنبه 1402/03/11 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
یکشنبه 1402/03/14 تعطیل رسمی
سه‌شنبه 1402/03/16 تعطیل
پنجشنبه 1402/03/18 تعطیل
یکشنبه 1402/03/21 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
سه‌شنبه 1402/03/23 مدیریت بحران و کمک‌های اولیه مرتضی نادی
پنجشنبه 1402/03/25 تاریخ معاصر ایران
کامران کشیری
یکشنبه 1402/03/28

امتحان کمک‌های اولیه

تاریخ معاصر ایران

16:30 الی 17:00

کامران کشیری

سه‌شنبه 1402/03/30 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

پنجشنبه 1402/04/01 سفر مناطق حفاظت شده
داوود ملکی
جمعه 1402/04/02
یکشنبه 1402/04/04 تاریخ معاصر ایران کامران کشیری
سه‌شنبه 1402/04/06 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی آرش نورآقایی
پنجشنبه 1402/04/08 تعطیل رسمی
یکشنبه 1402/04/11 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی آرش نورآقایی
سه‌شنبه 1402/04/13 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی آرش نورآقایی
پنجشنبه 1402/04/15 آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی
آرش نورآقایی
یکشنبه 1402/04/18 -- --
سه‌شنبه 1402/04/20 اصول سخنوری و فن بیان مهسا مطهر
پنجشنبه 1402/04/22

آشنایی با دوزیستان و خزندگان

14:30

کامران کمالی
یکشنبه 1402/04/25 آشنایی با دوزیستان و خزندگان کامران کمالی
سه‌شنبه 1402/04/27 اصول سخنوری و فن بیان
مهسا مطهر
پنجشنبه 1402/04/29

آشنایی با دوزیستان و خزندگان

14:30

کامران کمالی
جمعه 1402/04/30 بازدید خزندگان
کامران کمالی

امرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه 1402/05/01

امتحان خزندگان

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

16:30 الی 17:00

محمد اسدی

سه‌شنبه 1402/05/03 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر محمد اسدی
پنجشنبه 1402/05/05 تعطیل رسمی
یکشنبه
1402/05/08 کاربرد فناوری اطلاعات در سفر
محمد اسدی
سه‌شنبه
1402/05/10 الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری امیرحسین مسعودی
پنجشنبه 1402/05/12 -- --
یکشنبه 1402/05/15 الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری امیرحسین مسعودی

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :