برنامه کلاسی دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم
خانه / آموزش / برنامه کلاسی دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

برنامه کلاسی دوره 56 راهنمایان اکوتوریسم

بهمن

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1401/11/02

افتتاحیه دوره

مسعود جامسون

سه‌شنبه

1401/11/04

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

پنجشنبه

1401/11/06

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

یکشنبه

1401/11/09

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

سه‌شنبه

1401/11/11

مبانی اکوتوریسم

شهاب چراغی

پنجشنبه

1401/11/13

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

یکشنبه

1401/11/16

امتحان مبانی

فرآبند صدور کارت

16:30 الی 17:00

مینا مجتبایی

سه‌شنبه

1401/11/18

آشنایی با اکوسیستم‌ها و جغرافیای جانوری

علیرضا نادری

پنجشنبه

1401/11/20

تجربه سفر

حسین عبداللهی

یکشنبه

1401/11/23

 امتحان اکوسیستم

اصول و فنون عکاسی

16:30 الی 17:00

نیما عربشاهی

سه‌شنبه

1401/11/25

اصول و فنون عکاسی

نیما عربشاهی

پنجشنبه

1401/11/27

اصول و فنون عکاسی 

نیما عربشاهی

یکشنبه

1401/11/30

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

اسفند

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1401/12/02

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/12/04

اکولوژی و حفاظت

16:30 الی 19:00

کامران کمالی

یکشنبه

1401/12/07

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

سه‌شنبه

1401/12/09

اکولوژی و حفاظت

کامران کمالی

پنجشنبه

1401/12/11

آشنایی با تجهیزات و اصول طبیعتگردی

حسین ابراهیمی

یکشنبه

1401/12/14

امتحان اکولوژی

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

 16:30 الی 17:00

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه

1401/12/16

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

یکشنبه

1401/12/21

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

سه‌شنبه

1401/12/23

تعطیل

--

پنجشنبه

1401/12/25

تعطیل

--

یکشنبه

1401/12/28

تعطیل

--

فروردین

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1402/01/15

آشنایی با بندپایان و پروانه‌نگری

علیرضا نادری

پنجشنبه

1402/01/17

آشنایی با بندپایان و پروانه‌نگری

علیرضا نادری

یکشنبه

1402/01/20

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

سه‌شنبه

1402/01/22

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

پنجشنبه

1402/01/24

--

--

یکشنبه

1402/01/27

امتحان حشرات

تاریخ معاصر ایران

16:30 الی 17:00

کامران کشیری

سه‌شنبه

1402/01/29

استقرار در طبیعت

محمود سختباز

پنجشنبه

1402/01/31

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

اردیبهشت

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1402/02/03

تعطیل رسمی

سه‌شنبه

1402/02/05

استقرار در طبیعت

محمود سختباز

پنجشنبه

1402/02/07

سفر و امتحان استقرار در طبیعت

محمود سختباز

جمعه

1402/02/08

یکشنبه

1402/02/10

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

سه‎شنبه

1402/02/12

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

پنجشنبه

1402/02/14

آشنایی با مناطق حفاظت شده ایران

داوود ملکی

یکشنبه

1402/02/17

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

سه‌شنبه

1402/02/19

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

پنجشنبه

1402/02/21

آشنایی با قوانین و مقررات تورگردانی

محمد منظرنژاد

یکشنبه

1402/02/24

آشنایی با میراث فرهنگی و معنوی

آرش نورآقایی

سه‌شنبه

1402/02/26

تعطیل رسمی

پنجشنبه

1402/02/28

تعطیل

یکشنبه

1402/02/31

امتحان قوانین

آشنایی با پستانداران ایران

16:30 الی 17:00

شهاب چراغی

خرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1402/03/02

آشنایی با پستانداران ایران

شهاب چراغی

پنجشنبه

1402/03/04

تاریخ معاصر ایران

کامران کشیری

یکشنبه

1402/03/07

آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

سه‌شنبه

1402/03/09

آشنایی با نجوم و صور فلکی

کاظم کوکرم

پنجشنبه

1402/03/11

سفر درس پستانداران

شهاب چراغی

جمعه

1402/03/12

یکشنبه

1402/03/14

تعطیل رسمی

سه‌شنبه

1402/03/16

تعطیل

پنجشنبه

1402/03/18

تعطیل

یکشنبه

1402/03/21

آشنایی با تنوع زمین شناسی

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1402/03/23

امتحان پستانداران

آشنایی با تنوع زمین شناسی

16:30 الی 17:00

کیمیا عجایبی

پنجشنبه

1402/03/25

سفر مناطق حفاظت شده

داوود ملکی

جمعه

1402/03/26

یکشنبه

1402/03/28

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

17:30

محمد اسدی

سه‌شنبه

1402/03/30

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

تیر

روز

تاریخ

درس

استاد

پنجشنبه

1402/04/01

اعلام می‌گردد.

--

یکشنبه

1402/04/04

آشنایی با تنوع زمین شناسی

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1402/04/06

کاربرد فناوری اطلاعات در سفر

محمد اسدی

پنجشنبه

1402/04/08

سفر مفاهیم و اصول پایه طبیعت گردی

حسین ابراهیمی

جمعه

1402/04/09

یکشنبه

1402/04/11

آشنایی با تنوع زمین شناسی

کیمیا عجایبی

سه‌شنبه

1402/04/13

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1402/04/15

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

یکشنبه

1402/04/18

امتحان زمین‌شناسی

فنون و مهارت‌های تورگردانی

16:30 الی 17:00

میثم امامی

سه‌شنبه

1402/04/20

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1402/04/22

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

یکشنبه

1402/04/25

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

سه‌شنبه

1402/04/27

فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

پنجشنبه

1402/04/29

سفر فنون و مهارت‌های

میثم امامی

جمعه 1402/04/30

امرداد

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1402/05/01

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

 سه‌شنبه

1402/05/03

شناخت روحیات ملل انگلیسی

میثم امامی

پنجشنبه

1402/05/05

تعطیل رسمی

یکشنبه

1402/05/08

آشنایی با گیاهان ایران

میلاد محسنی

سه‌شنبه

1402/05/10

آشنایی با گیاهان ایران

میلاد محسنی

پنجشنبه

1402/05/12

شناخت صنعت گردشگری

10:00 الی 16:00

اشکان بروج

جمعه

1402/05/13

شناخت صنعت گردشگری

10:00 الی 16:00

اشکان بروج

یکشنبه

1402/05/15

آشنایی با گیاهان ایران

میلاد محسنی

سه‌شنبه

1402/05/17

آشنایی با گیاهان ایران

میلاد محسنی

پنجشنبه

1402/05/19

شناخت روحیات ملل فرانسوی

نگار قوسی

یکشنبه

1402/05/22

اصول سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

 سه‌شنبه

1402/05/24

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

پنجشنبه

1402/05/26

سفر گیاهان

میلاد محسنی

جمعه

1402/05/27

یکشنبه

1402/05/29

امتحان گیاهان

اصول سخنوری و فن بیان

16:30 الی 17:00

مهسا مطهر

سه‌شنبه

1402/05/31

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

شهریور

روز

تاریخ

درس

استاد

 پنجشنبه

1402/06/02

شناخت روحیات ملل ایتالیایی

مریم کریمی

یکشنبه

1402/06/05

شناخت روحیات ملل ژاپنی

احمد خلیلی

سه‌شنبه

1402/06/07

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

پنجشنبه

1402/06/09

شناخت روحیات ملل چینی

احمد خلیلی

یکشنبه

1402/06/12

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

سه‌شنبه

1402/06/14

اصول سخنوری و فن بیان

مهسا مطهر

پنجشنبه

1402/06/16

--

--

یکشنبه

1402/06/19

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

سه‌شنبه

1402/06/21

نقشه‌خوانی و GPS

شاهو نیکنام

پنجشنبه

1402/06/23

تعطیل رسمی

یکشنبه

1402/06/26

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

سه‌شنبه

1402/06/28

اقوام و عشایر ایران

علی چراغی

پنجشنبه

1402/06/30

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

مهر

روز

تاریخ

درس

استاد

یکشنبه

1402/07/02

تعطیل رسمی

سه‌شنبه

1402/07/04

امتحان اقوام و عشایر

16:30 الی 17:00

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1402/07/06

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

یکشنبه

1402/07/09

ماهیان و آبزیان ایران

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1402/07/11

تعطیل رسمی

پنجشنبه

1402/07/13

تعطیل

یکشنبه

1402/07/16

ماهیان و آبزیان ایران

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1402/07/18

شناخت روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

پنجشنبه

1402/07/20

سفر فنون و مهارت‌های تورگردانی

میثم امامی

جمعه

1402/07/21

یکشنبه

1402/07/23

ماهیان و آبزیان ایران

شهرام شرفی

سه‌شنبه

1402/07/25

آشنایی با پرنگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

پنجشنبه

1402/07/27

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

کامران کمالی

یکشنبه

1402/07/30

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

ساعت 17:30

کامران کمالی

آبان

روز

تاریخ

درس

استاد

سه‌شنبه

1402/08/02

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

پنجشنبه

1402/08/04

آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران

کامران کمالی

یکشنبه

1402/08/07

الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری

امیرحسین مسعودی

سه‌شنبه

1402/08/09

آشنایی با پرندگان و پرنده‌نگری

پرویز بختیاری

پنجشنبه

1402/08/11

الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری

امیرحسین مسعودی

جمعه

1402/08/12

بازدید پرندگان

پرویز بختیاری

یکشنبه

1402/08/14

الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای در گردشگری

امیرحسین مسعودی

سه‌شنبه

1402/08/16

شناخت روحیات ملل (چینی)

احمد خلیلی

پنجشنبه

1402/08/18

تعطیل

--

یکشنبه

1402/08/21

امتحان پرندگان

زبان تخصصی اکوتوریسم

16:30 الی 17:00

شاهین سبحانی

سه‌شنبه

1402/08/23

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

پنجشنبه

1402/08/25

زبان تخصصی اکوتوریسم

شاهین سبحانی

یکشنبه

1402/08/28

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

سه‌شنبه

1402/08/30

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

آذر

روز

تاریخ

درس

استاد

پنجشنبه

1402/09/02

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

یکشنبه

1402/09/05

امتحان زبان

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

16:30 الی 17:00

مرتضی نادی

سه‌شنبه

1402/09/07

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

پنجشنبه

1402/09/09

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

یکشنبه

1402/09/12

کمک‌های اولیه و مدیریت بحران

مرتضی نادی

سه‌شنبه

1402/09/14

تعطیل

--

پنجشنبه

1402/09/16

تعطیل

--

یکشنبه

1402/09/19

امتحان کمک‌های اولیه

16:30 الی 17:00

دوره راهنمایان طبیعتگردی شامل 30 عنوان درسی اصلی‌ست که می‌توانید لیست کامل دروس را با جزئیات (تعداد ساعت، مدرس، منابع) را در لینک زیر مشاهده نمایید.

لیست دروس راهنمایان طبیعت‌گردی

دریافت مشاوره تخصصی رایگانمطالب مرتبط


برچسب ها


ارسال پیام


 
 
 
کد بالا را در کادر وارد نمایید :