بقا در طبیعت
خانه / کارگاه های تخصصی / بقا در طبیعت
کار گروهی و بالا بردن روحیه مشارکتی
ایجاد پل به وسیله طناب انفرادی و عبور از آن
تکنیک های عبور از باتلاق
آشنایی با طناب انفرادی و انواع گره های کابردی
روش های حمل مصدوم در جنگل
تهیه آب و غذا در طبیعت
جهتیابی طبیعی و کار با قطبنما
نگهبانی و ایجاد امنیت در کمپ
مدیریت زمان در طبیعت
ساخت جان پناه در طبیعت
بایدها و نبایدهای زندگی در طبیعت
آشنایی با آتش و انواع آن
روانشناسی بقا
کارگاه بقا در کویر
بقا در کوهستان
زنده مانی در طبیعت
بقا در برف
کارگاه‌های بقا در طبیعت