آشنایی با خزندگان و دوزیستان
خانه / سرفصل های دوره راهنمایان گردشگری / آشنایی با خزندگان و دوزیستان
راسته اسکوآماتا
گونه وزغ سبز
گونه وزغ تورانی
گونه وزغ خاوری
گونه وزغ لرستانی
گونه وزغ بی گوش ایرانی
گونه وزغ بلوچی
گونه وزغ هندی
گونه وزغ تالشی
خانواده وزغ‌ها
گونه قورباغه پادراز ایرانی
گونه قورباغه مردابی
گونه قورباغه جنگلی
خانواده قورباغه‌ها
گونه قورباغه درختی خاوری
گونه قورباغه درختی
خانواده قورباغه‌ های درختی
گونه وزغ پا بیلچه ای سوری
خانواده وزغ های بیل پا
گونه قورباغه بلوچی
خانواده قورباغه های زبان چنگالی
راسته دوزیستان بدون دم
گونه سمندر آتشین
گونه سمندر کوهستانی کردستان
گونه سمندر کوهستانی لرستان
گونه سمندر کوهستانی آذربایجان
گونه سمندر تاجدار جنوبی
خانواده سمندرها
گونه سمندر غارزی گرگانی
گونه سمندر جویباری ایرانی
خانواده سمندرهای آسيايی

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین